افزایش ذرات جامد معلق در روغن باعث تشدید فرسایش خصوصا در لایه نرم یاتاقان ها می شود. شناسایی و کنترل این آلودگی در توربین های بخار و گاز، کمپرسورها و سیستم های هیدرولیک از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد که در آناليز روغن این امکان برای شما به خوبی فراهم می شود.